1. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Hindi Kabilang Sa Tatlong Antas Ng Pasasalamat Ayon K…

1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa tatlong antas ng pasasalamat ayon kay Sto
Tomas de Aquino.?
a.) Pagpapasalamat
b.) Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa
c.) Pamamalita sa kabutihang ginawa ng kapwa
d.) Pagbabayad sa kabutihang ginawa sa kapwa

2. Ang pagiging mapagpasalamat ay tumutulong sa paghubog ng aspetong, ___at___ng tao.
a.) Emosyonal at ispiritual
b.) Moral at ispiritual
at
ng tao.
c.) Pisikal at emosyonal
d.) Pisikal at moral

3. Ang kawalan ng pasasalamat ay ____.
a.) Sintomas ng katamaran
b.) Nakakapagpababa sa pagkatao
c.) Pagiging mayabang
d.) Masamang ugali

4. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat,
Maliban sa, ___.
a.) Pagkakaroon ng ritwal na pasasalamat
b.) Pagpapakalat sa nagawang kabutihan sa kapwa.
c.) Pagbibigay ng simpling yakap o tapik sa balikat kung kinakailangn
d.) Paggawa ng kabutihang-loob sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit.

5. Ang salitang pasasalamat o gratitude sa Ingles ay nagmula sa sumusunod na mga salitang
Latin, maliban sa ___.
a.) gratia
b.) gratis
c.) grato
d.) gratis​

Answer:

1.d

2.b

3.b

4.b

5.c

Explanation:

i hope helps

pa follow nalang po and

pa like

See also  Uri Ng Pamumuhay Ng Bay-baying Dagat​