3. Mahalaga At Makabuluhan Ang Pag-aaral Ng Ekonomiks Para Sa Mga Kabataan…

3. Mahalaga At Makabuluhan Ang Pag-aaral Ng Ekonomiks Para Sa Mga Kabataan…

3. Mahalaga at makabuluhan ang pag-aaral ng ekonomiks para sa mga kabataan. Ano sa palagay mo ang pinakamabuting maidudulot sa iyo ng pagkakaroon ng kaalaman sa Ekonomiks? A. Maisasaulo ang mga konsepto sa Ekonomiks upang madaling makapasa sa kolehiyo. B. Maaari kang magsilbing kritiko ng pamahalaan. C. Mapag-aaralan ang mga gawi, kilos, at siyentipikong pamamaraang makatutulong sa iyo sa pagdedesisyong pangkabuhayan ngayon at sa hinaharap. D. Magkaroon ka ng kakayahang makapagturo rin ng Ekonomiks. 4. Malaki ang bahaging ginagampanan ng Ekonomiks sa lipunan. Alin sa mga pangungusap ang nagsasaad ng diwang ito? A. Sa tulong ng pagsusuri sa Ekonomiks, napaghahagdan-hagdan ang katayuan ng mga tao sa lipunan kaya’t nauuuri natin ang mahihirap, nakaririwasa, at mayayaman. B. Upang tumaas ang ekonomiya ng isang bansa, kailangang sundin nito ang mga patakaran ng mayayamang bansa. C. Ang paglikha ng mga produktong tutugon sa anumang hilig-pantao ay mahalaga kayat dapat ipagpatuloy ang produksyon ng mga ito kahit na masira ang mga yamang likas sa daigdig. D. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Ekonomiks, nakatutuklas ng paraan upang patuloy na tumaas ang antas ng kita, empleyo, seguridad, at kagalingang panlipunan ng mga mamamayan sa isang bansa. 5. Ano ang pinakamahalagang layunin ng Ekonomiks bilang isang agham panlipunan? A. maibigay ang hilig ng mga maririwasang tao kahit na maraming mahihirap B. maitaas ang antas ng pamumuhay ng lahat ng mamamayan sa isang bansa C. mapag-aralan ang pamamaraan ng pagtaas ng pambansang kita D. makalikha ng mga produkto at serbisyong pang-internasyonal at makapaglingkod sa ibang bansa 6. Kung ikaw ay isang taong rasyonal, ano ang dapat mong isaalang-alang sa paggawa ng desisyon? A. dinadaluhang okasyon C. opportunity cost ng desisyon B. desisyon D. tradisyon ng pamilya 7. Ngayong nasa Grade 9 na si Mergie ay lalo pa siyang ginanahang mag-aral ng mabuti upang makakuha ng average grade na 90 pataas dahil sa pangakong mamahaling cellphone ng kanyang mga magulang. Aling salik ng matalinong pagdedesisyon ang inilalarawan sa sitwasyon? A. Incentives B. marginal thinking C. opportunity cost D. trade-off 8. Bilang isang mag-aaral , bakit mahalagang pag-aralan mo ang Ekonomiks? A. magagamit mo ang iyong kaalaman sa paghahanap ng trabaho sa hinaharap B. makatutulong ito upang maintindihan mo ang kalakaran sa ekonomiya C. makatutulong ito upang mahubog ang iyong pag-unawa, ugali at gawi na magagamit mo para sa iyong kinabukasan at paghahanap-buhay sa hinaharap D. magagamit mo ito upang matulungan ang iyong pamilya sa pagdedesisyon ng mga bagay-bagay sa araw-araw 9. Bilang bahagi ng lipunan, paano makatutulong ang pag-aaral ng Ekonomiks? A. nagagamit ang kaalaman sa pag-unawa ng napapanahong isyu sa politika B. nakatutulong ito upang maintindihan ang mga mahahalagang usaping pang-ekonomiya C.nauunawan mo kung bakit maraming tao ang nagnenegosyo​

See also  1. Ano Ang Mensaheng Nais Ipakita Ng Larawan? 2. Ano Ang Kau...

Answer:

3. C

4. B

5. D

6. D

7. C

8. C

9. A

3. Mahalaga At Makabuluhan Ang Pag-aaral Ng Ekonomiks Para Sa Mga Kabataan…

panlipunan araling

Araling panlipunan ikaapat na markahan – modyul 3: sektor ng. Araling panlipunan 1 module (quarter 4). Araling panlipunan

Araling-Panlipunan-9 2nd quarter exam

panlipunan araling exam

Panlipunan araling. Araling panlipunan 9 modyul para sa ikalawang markahan (pivot). K to 12 grade 4 learner’s material in araling panlipunan (q1-q4)

Grade 9 Araling Panlipunan Module - ? Grade 9 Araling Panlipunan

panlipunan araling grade

Module- araling panlipunan (first quarter ). Araling panlipunan. Araling-panlipunan-9 2nd quarter exam

Araling Panlipunan Grade 9 - VIDEO KASAYSAYAN (GROUP 2) - YouTube

panlipunan araling

Panlipunan araling. Grade 9 araling panlipunan module. Grade 7 araling panlipunan – cisat e-learning

MODULE- Araling Panlipunan (First Quarter ) - YouTube

panlipunan araling

Araling panlipunan grade 9. Panlipunan araling deped lrmds. Panlipunan araling modyul unang markahan

Araling Panlipunan 6 Week 7 Day Four | PDF

araling panlipunan

Araling panlipunan 9 reviewer. Araling panlipunan 9 modyul 1: kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw. Araling panlipunan 6 week 7 day four

K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) | 12th

Araling panlipunan reviewer grade 7. Panlipunan araling. Grade 9 araling panlipunan module