4. Alin Sa Mga Nabanggit Ang Nagpapakita Sa Paggalang Sa Kultura Ng Iba? A…

4. Alin sa mga nabanggit ang nagpapakita sa paggalang sa kultura ng iba?
A. Panonood ng mga pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at
awitin at pagpalakpak pagkatapos nilang magtanghal
B. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan nang may halong
pangungutya sa mga kasuotan.
C. Pagbili ng mga produktong galing sa mga dayuhan
D. Pagbabawal sa panonood ng mga pagtatanghal ng ibang lahi.​

Answer:

A. Panonood ng mga pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at awitin at pagpalakpak pagkatapos nilang magtanghal.

Explanation:

Ang letrang A ay nagpapakita ng paggalang sa kultura ng iba dahil ginagawa mo ang iyong nakikitang pagtatanghal ng katutubong sayaw at pag-awit kahit hindi mo sila kalahi.

#CarryOnLearning

[tex]\blue{\boxed{\tt{{katananungan}}}}[/tex]

4. Alin sa mga nabanggit ang nagpapakita sa paggalang sa kultura ng iba?

A. Panonood ng mga pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at

awitin at pagpalakpak pagkatapos nilang magtanghal

B. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan nang may halong

pangungutya sa mga kasuotan.

C. Pagbili ng mga produktong galing sa mga dayuhan

D. Pagbabawal sa panonood ng mga pagtatanghal ng ibang lahi.

[tex]\red {\boxed{\tt{{kasagutan}}}}[/tex]

4. Alin sa mga nabanggit ang nagpapakita sa paggalang sa kultura ng iba?

[tex]\purple{\boxed{\tt{{A. Panonood \: ng \: mga \: pagtatanghal \: ng \: mga \: katutubong \: sayaw \: at \: awitin \: at \: pagpalakpak \: pagkatapos \: nilang \: magtanghal}}}}[/tex]

B. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan nang may halong pangungutya sa mga kasuotan.

C. Pagbili ng mga produktong galing sa mga dayuhan

D. Pagbabawal sa panonood ng mga pagtatanghal ng ibang lahi.

  • Dahil ang gawaing ito ay pagtanggap ng iyong suporta sa mga na perperformamce.Ang Paggalang sa mga tao ay isa sa mga magandang gawain dahil iginalang natin ang mga ating katutubo
See also  Repleksyon Tungkol Sa Mga Batang Walang Kakayahang Ipagtanggol Ang...

#CarryOnLearning