6. Nabangga Mo Ang May-ari Ng Tindahan, Natapon At Nagkalat Ang Inaayos…

6. Nabangga mo ang may-ari ng tindahan, natapon at nagkalat ang inaayos niyang paninda dahil naglalaro kayo sa harap ng tindahan niya. Ano ang gagawin mo?

A. Hahayaan na ang kalat at umuwi na sa bahay
B. Pupulutin ang mga nagkalat na panindang at magdadabog
C. Humingi ng paumanhin at tutulong magdampot ng kalat
D.Ipagpatuloy ang paglalaro at hihingi ng tawad sa may-ari

7. Napansin mo na sobra ang sukll sa iyo ng tindera. Kahit na kayo ay hikahos sa buhay ay isinulli mo ito. Tama ba ang iyong ginawa?

A. Hindi, kasi pagkakataon mo na sana ‘yon na magkapera
B. Oo, kasi mas kailangan niya ang pera kaya siya nagtitinda
C. Oo, kasi mas magandang gumawa ng mabuti at maari kang umani ng papuri
D. Hindi, kasi dapat di na isuli ang pera para magamit mo sa inyong pangangailangan

8. Anong antas ng komunikasyon ang ginagamit upang ipakilala ang isang bansa sa iba pang bansa sa pamamagitan ng pagtatanghal?

A. Cross-cultural
C. intrapersonal
B. Interpersonal
D. pang-midya

9. Ang pag-iyak ay nagpapahiwatig na tayo ay nasasaktan. Anong uri ng komunikasyon ito?

A. berbal o pasalita
C. di berbal o di-pasalita
B. birtwal o virtual
D. interpersonal

10. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa isang pamilya?

A. Nakikinig siya sa mga payo ng kanyang mga magulang.
B. Matiyagang pinakikinggan ni Daniel ang paliwanag ng kanyang anak.
C. Nagtatampo si Beth dahil hindi siya pinayagang lumabas ng bahay ng kanyang ina.
D. Mahinahon niyang pinapangaralan ang kanyang mga anak sa tuwing sila’y nagkakamali.

See also  Anong Mga Trabaho Ang Kayang Gawin Ng Lalaki Babae At Lgbt?...

11. Ang mga sumusunod ay mga paraan ng pagkakaroon ng positibong komunikasyon sa pamilya MALIBAN sa

A. Pagiging bukas at tapat sa isa’t isa.
B. Pakikinig sa mga sinasabi ng bawat kasapi ng pamilya.
C. Huwag piliting unawain ang mga di-pasalitang mensahe.
D. Pag-unawa sa mensahe mula sa pananaw o posisyon ng iba.

12. Sa paanong paraan mas higit na mapahahalagahan ang mga antas ng komunikasyon sa pakikipag-ugnayan sa kapwa?

A. Kung nakapagbibigay ng mga kaalaman sa kapwa.
B. Kung napagtibay ang mga umiiral na saloobin o gawi.
C. Kung nabibigyang-halaga ang mga isyung nararapat talakayin.
D. Kung nagagamit ng angkop at maayos ang mga salita sa pagpapahayag ng saloobin o pananaw sa pakikipag-ugnayan sa kapwa.

13. Ang sumusunod na mga gawain ay tinatawag na intrapersonal dahil tumutukoy ito sa pakikipag- usap sa sarili MALIBAN sa

A. meditation
C. pagninilay-nilay
B. pagdadasal
D. pangangampanya

14. Anong antas ng komunikasyon ang gumagagamit ng midyang pangmasa tulad ng radyo. pahayagan at telebisyon upang maiparating ang impormasyon kahit sa malayong lugar

A. cross-cultural
B. pampubliko
C. interpersonal
D. intrapersonal

15. Ano ang ipinahihiwatig ng ekspresyon ng mukhang nakangiti?

A. nahihiya
C. nasisiyahan
B. nalulungkot
D. natatakot​

Answer:

6.c

7.c

8.d

9.c

10.c

11.c

12.a

13.d

14.b

15.c

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4:Binanggit sa naunang pahayag na ang

Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa. Gawain 1.sa antas ng lyong pag-unawa 1. binanggit sa parabula ang. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga

[Solved] GAWAIN sa Pagkatuto Bilang 3: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa

Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig. Isagawa gawain 6: guhit ko! saruto: gumawa ng poster na nagpapakita ng. Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng

See also  Isyu Ng Paggawa Sa Unemployment

GAWAIN 4: Paglinang ng Talasalitaan Ayusin ang mga salita ayon sa antas

Gawain 1: panuto: antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni. [solved] gawain sa pagkatuto bilang 3: sa antas ng iyong pag-unawa. Gawain 3sumulat ng pangungusap gamit ang ibat ibang antas ng wika

Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng

Mga tanong sa romeo at juliet. Sa naunang gawain ay nagpatuunan mo ng pansin ang mga organisasyong. Gawain 1: panuto: antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni

Pag-unawa sa Binasa: Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong

Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig. Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang

Gawain 1: TalasalitaanPanuto: Ayusin ang mga salita ayon sa antas o

Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa. Gawain 1: panuto: antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni. Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o