Ang Manggagawang Hindi Marunong Magpatawad Isang Takipsilim Ay Lum…

Ang Manggagawang Hindi Marunong Magpatawad Isang takipsilim ay lumapit si Pedro kay Hesus at nagtanong Panginoon, makalian pong beses kong dapat na patawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akina makapito po ba Sinagot naman siya ng Panginoon. “Hindi ko sinabing makapito kundi kahit lang uit pa nito Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kuwentong ito May Isang hari na nagpasyahang singilis na ang mga manggagawang may utang sa kanya. Sa lahat ng may utang ay unang dinala sa kanya ang may pinakamalaking halagang nahiram na salapi. Nagkahalaga ng 10.000.000 piso ang kabuuang dapat bayaran ng manggagawang ito. “Napakatagal na ng ulang mo sa akin ngunit ni isang sentimo’y di mo pa ako nagawang bayaran. Sige ngayon din ay magbayad ka kung ayaw mong makulong mariling wika ng han “Ngunit mahal na hari, wala pa po akong salapi na maaari kong maibigay sa inyol lakot na takot na wika ng manggagawa. “Kung gayon ay ipagbill mo ang iyong sarill sa akin! Ang lyong asawa, anak, at lahat ng iyong ari-arian! Ikaw at ang iyong buong pamilya ay paglilingkuran ako sa mahabang panahoni” ani ng hari. Nagmamakaawang nanikluhod ang manggagawa sa harap ng hari at lumuluhang nagwikang. “Mahal na hari. parang awa na po ninyo. Bigyan pa po ninyo ako ng sapat na pagkakataong makabayad ng aking mga utang. Ipinapangako ko pong babayaran ko ang lahat ng utang ko sa inyo.” Likas sa hari ang pagkakaroon ng pusong-mamon kaya naman pinatawad na nito ang may utang at pinayaon na siya. Ngunit, pagkaalis ng manggagawa sa kaharian ay bigla niyang nasalubong ang isang kapwa manggagawa na may utang din sa kanya ng 500 piso. Sinunggaban niya ito at sinakat, sabay sabing, “Ikaw! Magbayad ka na sa akin ng iyong utang! Tatlong buwan na’y kahit piso’y wala ko pang naibibigay sa akin palibhasa’y isa kang patay-gutom!” Naglumuhod din ang kanyang kapwa manggagawa at nagwikang: “Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon at mababayaran din kita.” “Hindi maari! Sapat na ang palugit na ibinigay ko sa ‘yo at isa pa’y amoy-lupa ka na at mahihirapang makabayad! Ipakukulong kita at di ka makalalabas ng piitan hanggang hindi ka nakakabayad sa akin o ang iyong pamilya.” Nagpatuloy sa pagmamakaawa ang nasabing manggagawa ngunit nagtaingang-kawali lamang ang unang manggagawa. Gayon nga ang ginawa niya sa kanyang kapwa manggagawa. Ipinabilanggo niya ito at hindi nakalabas nakalabas ng bilangguan hangga’t hindi nabayaran ang utang na 500 piso sa kanya. Samantala, may isang kapwa lingkod na nakaalam ng kanyang ginawa at labis na nagdamdam kaya’t isinumbong siya nito sa hari. “Mahal na hari, ang isa sa mga manggagawa ninyong nagkautang ng 10,000,000 piso at inyong pinatawad ay nagpakulong ng isang kapwa manggagawa na nagkautang naman sa kanya ng 500 piso. Nakalabas lamang ito ng bilangguan nang makapagbayad ito sa kanya.” Sumbong ng isang manggagawa. Nagalit ang hari at ipinatawag ang manggagawang gumawa nang gayon. “Ikaw, napakasama mo! Pinatawad kita sa utang mo sa akin dahil nahabag ako sa iyo, hindi ba’t dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Pero bakit ganoon ang ginawa mo sa iyong kapwa manggagawa?” “Ngayo’y ipararanas ko sa iyo ang ginawa mo sa iyong kapwa. Mga kawal, ibilanggo ang lalaking ito at huwag siyang palayain hanggang hind nakakabayad ng lahat ng utang niya sa akin.” Matapos ang kuwento, nagwika ang Panginoon kay Pedro, “Gayon din ang gagawin sa in ng aking Ama sa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid.” —Bibliya. Mateo 18:21-

See also  Gumawa Ng Tula Na May 12 Na Pantig Sa 4 Na Taludtod Sa 2 Saknong

Mahahalagang pangyayari sa kwento
1.)
2.)
3.)​

Answer:

MAHALAGANG PANGYAYARI SA KWENTO :

Ngayoy ipararanas ko sa iyo ang ginawa mo sa iyong kapwa. Mga kawal, ibilanggo ang lalaking ito at huwag siyang palayain hanhgang hindi nakakabayad.

Gayon din ang gagawin sa akin ng aking Ama sa langit ku g hindi ninuo patatawarin ang inyong mga kapatid.—Bibliya. Mateo 18:21

“Ngunit mahal na hari, wala pa po akong salapi na maaari kong maibigay sa inyol lakot na takot na wika ng manggagawa.

Explanation:

sana makatulong^°^

#carryonlearning

Answer:

Tama po sagot nung una

Explanation:

Thanks