Ano Ang Kaibahan Ng Labor Only Contracting Sa Job Contractin…

ano ang kaibahan ng labor only contracting sa job contracting?

job contracting is legal: it is when a contractor provides skilled workers and pays them the necessary and correct wages; labor-only contracting is illegal: a contractor merely provides/refers workers and leaves the responsibility of paying wages to the receiving party.

See also  Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Punan Ang Mga Hinihinging Detal...