Ano Ang Mga Salita Na Nagsisimula Sa Letrang O

ano ang mga salita na nagsisimula sa letrang o

obligasyon
ortograpiya
orasyon
orasan
orbanisado
oryental

oras
organisasyon
organisado
obligado
obra
oryentasyon

See also  Bago Tayo Magpatuloy Sa Ating Aralin, Iyo Munang Balikan Ang Naka...