Gawain 3: Pag-unawa Sa Binasa Panuto: Sagutin Ang Sumusunod Na Katanungan Hing…

Gawain 3: Pag-unawa sa Binasa Panuto: Sagutin ang sumusunod na katanungan hinggil sa binasang teksto. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Anong uri ng tunggalian ang nangibabaw sa kuwento? Isulat ang mga patunay na pangyayari ukol sa tunggalian at ang iyong mga gagawin o mararamdaman batay sa pangyayari. Ipaliwanag. 2. Kailangan ba talagang pakinggan at sundin ng Shah ang kaniyang mga tagapayo? Bakit? 3. Sa iyong palagay, minahal din kaya ni shirin si Farhad? Ipaliwanag. 4. Makatuwiran ba ang pagsubok na binigay ng Shah kay Farhad? Bakit? Ano ang mensaheng nais iparating ng may akda sa iyo? 5. Suriin ang kuwento ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ayon sa banghay. Punan ang tsart na matatagpuan sa ibaba.​

Answer:

1. pagmamahalan

2.oo,upang makagawa Ng mabuti SA kapwa

3.oo

4.oo

5.

See also  Sa _______, Pinalipat Sa Isang Lugar Na Malapit Sa Sentro Ng Bayan Ang Mga Mamamayan A....