Kahulogan Calligraphy​

kahulogan calligraphy​

Calligraphy is a visual art related to writing. It is the design and execution of lettering with a broad-tipped instrument, brush, or other writing instrument. A contemporary calligraphic practice can be defined as “the art of giving form to signs in an expressive, harmonious, and skillful manner”.

#CarryOnLearning:)))

Ang kaligrapiya (calligraphy) ay isang biswal na sining kaugnay ng pagsusulat. Ito ang disenyo at katuparan ng pagkakasulat gamit ang makapal na dulo ng instrumentong panulat, isinasawsaw na panulat, o brush, bukod sa iba pang instrumento sa pagsusulat. Isang kontemporaryong pagsasanay sa kaligrapiya ay maaari ring mangahulugang, “ang sining ng pagbibigay anyo sa mga palatandaan sa paraang mapagpahayag, maayos at malikhain.”

See also  Why Do We Need To Thread The Machine Correctly? What Minor Problems Might Be Enc...