Kanino Dapat Ibigay Ng Guwardya Ang Lesson Plan Na Naiwan Sa Gate Ng Paaralan? A. Book…

Kanino dapat ibigay ng guwardya ang lesson plan na naiwan sa gate ng paaralan? a. bookkeeper b. clerk c. guro d. mag-aaral​

c.guro

Dahil ang lesson plan ay ginawa ng mga guro para sa kanilang pagtuturo kaya naman nararapat na ibigay ng guwardya ang lesson plan sa guro.

[tex]{\color{darkblue}{\boxed{\colorbox{blue}{\color{skyblue}{\huge{❁ \: {\color{red}{\huge{\tt{Hope it helps}{\color{skyblue}{ \: \huge{❁}}}}}}}}}}}} [/tex]

See also  Ano Ang Kahulugan Ng Piko