PANUTO Basahin At Unawain Ang Bawat Pahayag Isulat Ang TAMA Kung Tama Ang Bawal Pa…

PANUTO Basahin at unawain ang bawat pahayag isulat ang TAMA kung tama ang bawal

pahayag at isulat naman kung mali ang pahayag na binasa

1. Ayon kay RITZER (2011), ang alobalisasyon ay proceso ng mabilisane paudalay

paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkta sa ibat ibang direksiyon na

nararanasan sa ibat ibang panig ng daigdig

Tur 2. Ang pananaw na ang elobalisasyon ay kabilang sa anim na wave o epocho

panahon na siyang binigyang diin ni THERBORN (2005)

3.Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay

penomenang nagsimula noong ika 19 na siglo

4. Dimensyon ng globalisasyon ang teknolohikal na tumutukoy sa paglago ng

impormasyon at mga kaalamang siyantipiko ay nagdudulot ng maraming pagbabago sa

teknolohiyang ginagamit sa ibat ibang panig ng daigdig

5. Walang mabuting dulot ang globalisasyon sa bawat isa.

6.Labor only Contracting ay tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang

kompanya ay kumokontrata ng isang ahensya o indibibwal na subcontractor upang gawin

ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon

7. Ang Job-mismatch naman ang subcontractor ay may sapat na puhunan para

maisagawa ang trabaho at mga Gawain ng mga manggagawang ipinasok ng subcontracto

8. Ang mga OVERSEAS FILIPINO WORKERS (OFW) ay tinuguriang bagong bayanid

sa kitang ipinapasok nito sa bansa na nakatutulong sa paglakas ng ekonomiya.

9. Walang negatibong epekto ang globalisasyon sa ekonomiya ng isang bansa.

10. Ang DEPARTMENT ORDER 18 A ng DOLE (2011) ay naghahayag ng patakaran

pamahalaan laban sa pagkontrata.

Answer:

1.tama

2.mali

3.tama

4.tama

5.tama

6.tama

7.mali

8.mali

9.tama

10.mali

See also  Ano Ang Iyong Masasabi Tungkol Sa Ekonomiya Ng Bansa Batay Sa Unemployment Rate At GDP Ni...