Panuto: Basahin At Unawaing Mabuti Ang Bawat Pangungusap At Piliin Ang Tamang Titik Na Tu…

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap at piliin ang tamang titik na tumutukoy sa tamang kasagutan. Isulat sa sagutang papel ang mga sagot.

1. Anong sangay ng Agham Panlipunan ang nag-aaral kung paano matutugunan ng mga tao ang kanilang pangangailangan at kagustuhan kahit limitado lamang ang pinagkukunang-yaman?
a. Antropolohiya b. Ekonomiks
c. Heograpiya d. Sosyolohiya

2. Sa pag-aaral ng ekonomiks, pangunahing batayan nito ang suliranin ng kakapusan. Bakit nararanasan natin ang kakapusan?
a. Ito ay dahil sa hindi tamang paggamit ng likas na yaman
b. Ito ay dahil sa masyadong malaki ang populasyon at konti lang ang pinagkukunang-yaman
c. Ito ay dahil sa mapaminsalang kalamidad na nararanasan
d. Ito ay dahil sa walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao kahit limitado ang pinagkukunang-yaman

3. Bilang bahagi ng lipunan, paano makatutulong ang pag-aaral ng ekonomiks?
a. Nagagamit ang kaalaman sa pag-unawa ng napapanahong isyu sa politika.
b. Nakatutulong ito upang maintindihan ang mga mahahalagang usaping pang-ekonomiya.
c. Nauunawan mo kung bakit maraming tao ang nagnenegosyo.
d. Naiintindihan mo ang sistema ng paghahanap-buhay, paggasta at pag-iimpok.

4. Masaya si Lydia sa kanyang napiling baunan dahil maliban sa ito ay maganda at mura, eco-friendly pa. Ang sitwasyon na ito ay isang halimbawa ng anong konsepto ng matalinong pagdedesisyon?
a. Incentives b. Marginal Thinking
c. Opportunity Cost d. Trade-off

5. Mas pinili ni Fiona na mag-aral ng kanyang leksyon sa ekonomiks kaysa sa manood ng KDrama ng mga oras na iyon. Anong salik ng matalinong pagdedesisyon ang tumutukoy sa sitwasyon?
a. Incentives b. Marginal Thinking
c. Opportunity Cost d. Trade-off

See also  Anong Ideolohiya Ang May Kahulugan Nang Pagiging Makabansa

6. Ngayong nasa Grade 9 na si Mergie ay lalo pa siyang ginanahang mag-aral ng mabuti upang makakuha ng average grade na 90 pataas dahil sa pangakong mamahaling cellphone ng kanyang mga magulang. Aling salik ng matalinong pagdedesisyon ang inilalarawan sa sitwasyon?
a. Incentives b. Marginal Thinking
c. Opportunity Cost d. Trade-off

7. Ang suliranin sa kakapusan ay bahagi na ng buhay ng tao. Para maiwasan ang paglala ng suliraning ito, kailangang magdesisyon ang lipunan batay sa apat na pangunahing katanungan pang-ekonomiko. Ang “tradisyunal na paraan o paggamit ng teknolohiya” ay sumasagot sa aling katanungang pang-ekonomiko?
a. Anu-anong produkto o serbisyo ang gagawin?
b. Paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo?
c. Para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo?
d. Gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo?

8. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang pag-aralan mo ang ekonomiks?
a. Ito ay dahil sa magagamit mo ang iyong kaalaman sa paghahanap ng trabaho sa hinaharap.
b. Ito ay dahil sa makatutulong ito upang maintindihan mo ang kalakaran sa ekonomiya.
c. Ito ay dahil sa makatutulong ito upang mahubog ang iyong pag-unawa, ugali at gawi na magagamit mo para sa iyong kinabukasan at paghahanap-buhay sa hinaharap.
d. Ito ay dahil sa magagamit mo ito upang matulungan ang iyong pamilya sa pagdedesisyon ng mga bagay- bagay sa araw-araw.

9. Nakaugalian na ni Ardie na pag-isipan muna nang mabuti ang pagdesisyon sa isang bagay kung ito ba may pakinabang sa kanya o wala. Ang ginagawa ni Ardie ay isang halimbawa ng anong konsepto ng matalinong pagdedesisyon?
a. Incentives b. Marginal Thinking
c. Opportunity Cost d. Trade-off

See also  Ang Promissory Note Ay Nagsisilbing Instrumento Ng Mamimili Upang Bayaran A...

10. Kahit masama ang pakiramdam ni Ariel ay pinilit pa rin niyang pumasok sa paaralan dahil nanghihinayang siya sa maari niyang matutunan na leksyon. Ang sitwasyon ay isang halimbawa ng aling konsepto ng matalinong pagdedesisyon?
a. Incentives b. Marginal Thinking
c. Opportunity Cost d. Trade-off​

Answer:

1.b 2.d 3.b 4.c 5.d 6.c 7.c 8.b 9.b 10 .a

Araling Panlipunan 9 Modyul 1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw

panlipunan araling ekonomiks ng modyul kahulugan kalagayang araw asya tao kapaligiran ugnayan timbang pamumuhay pang

Lesson plan in araling panlipunan 3 quarter 2, week 9, day 3. Araling panlipunan. K to 12 grade 4 learner’s material in araling panlipunan (q1-q4)

Araling Panlipunan Grades 1-10

panlipunan araling grades

Panlipunan araling deped lrmds. Grade 7 araling panlipunan – cisat e-learning. Araling panlipunan 10 module 5 1st quarter

ARALING PANLIPUNAN - Official Learning Materials from LRMDS (GRADE 6

panlipunan araling deped lrmds

Grade 9 araling panlipunan learner's module. Grade 9 araling panlipunan module. Araling panlipunan

K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) | 12th

Araling panlipunan heograpiya aralin mga. Grade 8 araling panlipunan aralin 1: heograpiya presentation. Quarter araling panlipunan

Araling Panlipunan 1 Module (Quarter 4) | Grade 1 Modules

panlipunan araling pe filipino edukasyon mle modyul grade1

Panlipunan araling modyul unang markahan. Araling panlipunan. Quarter panlipunan araling filipino pivot modyul math markahan ikalawang edukasyon grade8 grade9 grade10 grade7

Worksheet in Araling Panlipunan grade 9

panlipunan araling

Panlipunan araling module grade ng kasaysayan daigdig quarter ap first slideshare mag aaral. Panlipunan araling exam. Araling panlipunan 1 module (quarter 4)

Araling-Panlipunan-9 2nd quarter exam

panlipunan araling exam

Araling panlipunan. Araling panlipunan ikaapat na markahan – modyul 3: sektor ng. Panlipunan araling

Araling Panlipunan 6 Week 7 Day Four | PDF

araling panlipunan

Panlipunan araling. Lesson plan in araling panlipunan 3 quarter 2, week 9, day 3. Araling panlipunan reviewer grade 7

Araling Panlipunan - 4 | PDF

panlipunan araling

Panlipunan araling. Panlipunan araling heograpiya asya reviewer test guro tests ako summative textbook. Panlipunan araling

ARALING PANLIPUNAN - YouTube

panlipunan araling

See also  Subject : Araling Panlipunan Lahat Po Yan Paki Sagutan Thank You P...

Panlipunan araling. Panlipunan araling. Araling panlipunan 9 modyul 1: kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw

Araling Panlipunan - Grade 9 | PDF

panlipunan araling

Araling panlipunan 10 module 5 1st quarter. Araling panlipunan (grade-1). Panlipunan araling

Grade 9 Araling Panlipunan Module

panlipunan araling

Araling panlipunan reviewer grade 7. Araling panlipunan grade 9. Panlipunan araling exam

GRADE 7 ARALING PANLIPUNAN – CISAT E-LEARNING

panlipunan araling grade

Lesson plan in araling panlipunan 3 quarter 2, week 9, day 3. Panlipunan araling grade. K to 12 grade 4 learner’s material in araling panlipunan (q1-q4)

Araling Panlipunan (Grade-1)

panlipunan araling

Grade 9 araling panlipunan module. Quarter panlipunan araling filipino pivot modyul math markahan ikalawang edukasyon grade8 grade9 grade10 grade7. Araling panlipunan 9 reviewer

K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)

panlipunan araling

Panlipunan araling modyul unang markahan. Panlipunan araling grade. Araling panlipunan

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Sektor ng

panlipunan araling modyul agrikultura sektor markahan

Panlipunan araling. Panlipunan araling module grade ng kasaysayan daigdig quarter ap first slideshare mag aaral. Module- araling panlipunan (first quarter )

Araling panlipunan 9 reviewer

panlipunan araling reviewer

Araling panlipunan. Panlipunan araling ekonomiks ng modyul kahulugan kalagayang araw asya tao kapaligiran ugnayan timbang pamumuhay pang. Araling panlipunan 6 week 7 day four

Grade 9 Araling Panlipunan Module - ? Grade 9 Araling Panlipunan

panlipunan araling grade

Araling panlipunan. Panlipunan araling. Araling panlipunan