Panuto: Ibigay Ang Sosyo-historikal Na Konteksto Ng Mga Sumusunod Na Pahayag. T…

Panuto: Ibigay ang sosyo-historikal na konteksto ng mga sumusunod na pahayag.

Tukuyin ang ang inilalahad na konteksto sa mga sumusunod na pangungusap at

magbigay ng sariling halimbawa. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Pahayag Sosyo-historikal na Konteksto

Halimbawa:

Hindi sapat ang timbang ni Andrea

sapagkat madalas itong hindi makakain

dahil mag-isa siya sa buhay.

pagiging ulila

Pangungusap: Ang pagiging-ulila ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa

mga bata sapagkat wala silang maaring matakbuhan sa oras ng pangangailangan.

a. Ang mga batang walang tahanan ay

nagpasko sa bangketa.

1.

PANGUNGUSAP

2.

b. Natanggal sa trabaho si Mina dahil sa

pagsasara ng kompanya nila sa panahon

ng Covid 19.

3.

PANGUNGUSAP

4.

c. Hindi tumutulong si Ariel sa mga

gawaing bahay kaya siya ay laging

napagagalitan ng kaniyang Inay.

5.

PANGUNGUSAP

6.

d. Ang paglaganap ng Coronavirus ay

lubos na nakaapekto sa buong mundo.

7.

PANGUNGUSAP

8.

e. Hindi binibitawan ni Rolly ang

kaniyang telepono sa buong maghapon.

9.

PANGUNGUSAP

10.

Explanation:

A.

1.pagiging palaboy

Pangungusap:

2.Ang pagiging palaboy ay isang uri ng epekto para sa mga batang walang Permanente g ttirahan.

B.

3.pagiging tambay

Pangungusap

4.Dahil dito siya ay magiging malulungkutin

C.

5.pagiging tamad

Pangungusap

6. Siya ay hindi na makikinig sa kanyang mga mgulang sapagkat siya ay tinatamad.

D.

7.pagiging matatakutin ang mga tao

Pangungusap

8.Dahil dito ang mga tao ay magiging aleryo sa paligid dahil ayaw nila magkasakit

E.

9.pagiging tamad

Pangungusap

10.Dahil siya ay makokontento na lng sa kanyang ginagawa.

See also  Mga Magagandang Pag-uugali Na Kailangang Taglayin Upang Magtagumpay Sa Pagsu...