Panuto : Lagyan Ng Tsek (/) Ang Mga Gawaing Nagpapakita Ng Maga…

Panuto : Lagyan ng tsek (/) ang mga gawaing nagpapakita ng magandang

dulot ng paggamit ng media at internet at ekis (x) kung hindi. Gawin ito

sa papel.

1. 1. Nakapagsaliksik sa agham at teknolohiya para sa gagawing proyekto.

2. Nakapaglalaro sa internet ng barilan at patayan ng mga zombies.

3. Naikukumpara ko ang tama at mali sa nabasa sa pahayagan.

4. Napipili ang mga pelikula at programang hatid ay kaalaman at aral sa

buhay.

5. Nakakapagkamustahan sa mga kaibigang nasa malayo.

Answer:

1.✓

2.x

3.✓

4.✓

5.✓

Explanation:

dtshjysdho

See also  Ano Ang Kahulugan Ng Basic Sketching