Panuto: Sagutin Ang Sumusunod Na Tanong. BILUGAN Ang Titik Ng Tamang Sagot….

Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. BILUGAN ang titik ng tamang sagot.
1. Ang tawag sa panig na nagtatalo sa balagtasan kung saan ang isa ay sang-ayon at
ang isa naman ay sa panig ng di sang-ayon sa paksang pagtatalunan.
a lakandiwa b. mambabalagtas
c. manonood
d. tauhan
2. Ito ang kalimitang nagpapasimula ng balagtasan.
a. lakandiwa
b. mambabalagtas
C, manonood
d. tauhan
3. Sila ang mga tagapakinig na minsa’y nagbibigay ng hatol sa mga naririnig na
paglalahad ng mga katwiran ng magkabilang panig.
a. lakandiwa b. mambabalagtas
d. tauhan
c. manonood
)
4. Ito ang tawag sa magkaparehong tunog ng mga huling pantig sa huling salita
ng bawat taludtod ng balagtasan.
a. sukat
b) indayog
c. tugma
d. taludtod
5. Ito ang sining ng pagbigkas na siyang nagbibigay-kariktang u. iaakit sa mga
Tagapakinig
a.sukat
b. indayog
tugma
d. taludtod
II. Kilalanin at isulat sa patlang ang tinutukoy sa bawat bilang.
Tauhan
Mambabalagtas
Pinagkaugalian
Lakandiwa
Indayog
Tugma
Mga Manonood
6. Ang namamagitan sa isang balagtasan ay
7. Dalawang panig na nagtatalo sa isang balagtasan.
8. Tumutukoy sa sining ng pagbigkas sa isang balagtasan.
9. Ang tagapakinig o tagahatol sa katwiran ng dalawang panig.
10. Tumutukoy ito sa tugma, sukat at indayog na taglay ng balagtasan.​

Answer:

1.b

2.a

3.c

4.c

5.b

II.

6.lakandiwa

7.mambabalagtas

8.indayog

9.mga manonood

10.pinagkaugalian

NAWAY MAKATULONG HEHEH

See also  Pagkakaiba Ng Mga Kabataan Noon Sa Kabataan Ngayon